For våre kunder:Hvem passer Holmen Spesialfond for?
Holmen Spesialfond er åpent for profesjonelle investorer som har en langsiktig investeringshorisont.
Hva er spesielt med Holmen Spesialfond?
Det spesielle med fondet er muligheten til å ta del i en fokusert portefølje av selskaper som skaper verdier basert på reell kontantstrøm, og eie disse selskapene så lenge de handles med tilstrekkelig rabatt på børsen. Inntil 20 % av fondets verdi kan plasseres i ett enkelt selskap.
Minimumstegning
Minstetegning ved første gangs tegning er 5 millioner norske kroner.
Instrumenter
Hovedtyngden av porteføljen vil normalt være plassert i aksjer (børsnotert). Hvis ikke attraktive investeringsmuligheter identifiseres kan midlene plasseres i bankinnskudd eller pengemarkedsinstrumenter.
Samlet aksjeeksponering
Samlet eksponering til aksjer kan variere mellom 5 % og 100 % av fondets verdi.
Porteføljediversifisering
Det forventes at fondet typisk vil eie mellom 10-20 ulike enkeltpapir, og at normal aksjeeksponering er 70 % - 100 %.
Verdsettelse
Aksjene verdsettes ved hjelp av ulike metoder som gransker selskapenes resultatregnskap, kontantstrøm og balanse.
Tegning og innløsning
Fondet er åpent for tegning og innløsning 31.desember hvert år, i tillegg til 1.desember i oppstartsåret (se fullstendig prospekt).
Forvaltningskostnader
Det påløper et fast honorar på 1,5 % av fondets verdi. I tillegg kommer eventuelt resultatavhengig honorar på 15 % av verdistigning utover 5% pro anno. Fondet har høyvannsmerke som innebærer at resultatbasert honorar kun belastes hvis fondet har steget over 5% pro anno siden oppstart og har levert over 5% pro anno siden forrige belastningstidspunkt (se fullstendig prospekt).
Porteføljekonstruksjon
Porteføljen konstrueres basert på investeringsfilosofien. Investeringsfilosofien er å identifisere selskaper med god selskapskvalitet som handles til en rabatt. Det er begrenset hvor mange genuint gode idéer forvalter har til enhver tid. Det er derfor viktig å ha tilstrekkelig kapital allokert til disse mulighetene.
Risikoprofil
Holmen Spesialfond vil eie en fokusert portefølje av selskaper. Det betyr at ikke all diversifiseringseffekt vil være tatt ut og at betydelige svingninger i netto andelsverdi må påregnes i løpet av et år og mellom år. Forvalter kan ikke handle derivater, gå short eller belåne fondet. Merk at Holmen sin definisjon av risiko er permanente tap av verdier knyttet til dårlige investeringer.
Forvalter
Forvalter Oskar Bakkevig har arbeidet siden 1998 som analytiker og forvalter i aksjemarkedet med investeringsmandatet 0-100 i aksjer. Se forøvrig fliken Styre og ledelse