For våre kunder:


Investeringsfilosofien til Holmen er å identifisere selskaper med god selskapskvalitet som handles til en rabatt, og forvalte disse i en fokusert portefølje av opp til 20 enkeltpapir. Holmen ønsker å eie disse selskapene så lenge de handles med tilstrekkelig rabatt.

Grunnprinsippene i forvaltningen er basert på enkelthet, prosessorientering og uavhengighet.

Enkelhet

Enkelhet reflekteres i Holmen Spesialfond sine rammer, for eksempel:

 • Investeringsmandatet er enkelt:
 • Kan bare eie aksjer («long»).
 • Instrumentbruken er enkel:
 • Kun aksjer eller risikofrie plasseringer.
 • Aksjeporteføljen er enkel:
 • Typisk 10-20 enkeltpapirer.
 • Likviditeten i porteføljen er enkel:
 • Kun børsnoterte aksjer.
 • Administrasjonen av fondet er enkel:
 • Kun årlig inngang/ utgang.

Prosessorientering

Siden utfallet av forvalters beslutninger ikke kan påvirkes, men er usikkert, er det avgjørende å fokusere på det som kan påvirkes; investeringsprosessen. Gode prosesser gir på sikt også gode resultater, så lenge man bygger på systematisk kreativitet, grundig analyse og god konsistent gjennomføringsevne.

Investeringsprosessen i Holmen Spesialfond er kjennetegnet av:

 • Kvalitetssikring av porteføljeselskapenes attraktivitet
 • Søk etter nye selskaper som kan utfordre de eksisterende porteføljeselskapene
 • Tidlig erkjennelse av eventuelle feilinvesteringer
 • Tålmodighet med de attraktive investeringene
 • Effektiv gjennomføring basert på ny informasjon

Uavhengighet

Holmen Fondsforvaltning er et uavhengig forvaltningsselskap med en lang tidshorisont.

Denne uavhengigheten reflekteres også i Holmen Spesialfond:

 • Investeringsmandatet gir anledning til å plassere midlene uavhengig av geografi, sektor og aksjemarkedet. Hvis forvalter ikke finner attraktive enkeltselskaper kan midlene plasseres i banken eller korte pengemarkedsinstrumenter. Uavhengigheten reflekteres også i at Holmen Spesialfond ikke har en referanseindeks som binder opp forvaltningen av fondet.
 • Investeringsprosessen drives fremover av uavhengige idéer og analyser. Uavhengigheten er avgjørende hvis Holmen Spesialfond skal produsere langsiktig meravkastning.